De muzyklist is hjoed gearstald troch de spilersgroep fan it Iepenloftspul yn Brantgum. Dêr wurdt op 24, 26 en 27 juny it stik De Ferskoppeling spile. Lammert Stellema sil ús fertelle wêr’t it stik oer giet en wat dit iepenloftspul sa bysûnder makket.
Muzyk yn Bedriuw fan 23 juny 2015 09:00

Author Jeannetta

More posts by Jeannetta

Leave a Reply