De rolverdeling:

Lindert = Dries Visser Teade = Aant Wybe Rozema Anneke = Esther Grijpstra Buurvrouw = Riekje Grijpstra Riem = Johanna van der Meij Heap = Jet Wijnsma Pier, marechaussee = Klaas Jansma Jitze, marechaussee = Henk Walda Jelte, marechaussee = Andries Visser Doeke, marechaussee = Jenze Terpstra Frouk = Joke IJsinga Polysje = Jan de Jong Dominee = Jelle Aagtjes Advocaat Plafier, ouderling = Wim Rotteveel Advocaat Haakma, ouderling = Fokke Jan Klaver Rjochter, marechaussee = Sikke Broersma

De Figuratie:

Jesse Broersma = Jongelui, straat, kerk, feest Jesse Jan Hoekstra = Jongelui, straat, kerk, feest Wilko van der Hout = Jongelui, straat, kerk, feest Mickey Tinga = Jongelui, straat, kerk, feestĀ Fokke Jan Klaver = straat, kerk, feest, gerecht enz Gelie de Boer Hoitsma = buurvrouw in het dorp, feest, kerk en op straat Marike de Boer = jonge meid kroeg, feest, straat en kerk Wim Rotteveel = dorp, feest , gerecht enz

[vc_empty_space height=”32px”]