Wisten jo dat

Wisten jo dat

 • oer 3 wike de première ha, op 13 juny

 • wy al ferskate kearen op lokaasje repetearre ha

 • it dekor op it Leechje al foarm krijt

 • wy dit jier in tribune mei kúpstuoltsjes ha ynstee fan mei planken

 • wy sneon o.s. fan 10 – 16 oere bûtendoar repetearre

 • wy sneon o.s. om healwei 2-en hinne te hearren binne op’e radio fan RTVNOF

 • wy dêr mei de hiele spilersploech hinne gean

 • Omrop Fryslân ynkoarten tv-opnamen fan ús iepenloftspul meitsje sil

 • wy no 45 reklamebuorden yn Dantumadiel en âld-Kollumerlân pleatst ha

 • wy fan 1 juny ôf 45 reklamebuorden pleatse sille yn âld-Ferwerderadiel en âld-Dongeradiel

 • wy ôfrûne woansdei te hearren wienen yn ‘Muzyk yn bedriuw’ op Omrop Fryslân

 • der ynkoarten foto’s by ús makke wurde sille foar in brochure fan de nije gemeente Noardeast-Fryslân

 • wy op sneon 8 juni yn it programma ‘Op en út’ op Omrop Fryslân te hearren wêze sille